Semalt SEO gullugyna görä 2021 sanly tendensiýaHakykat bilen ýüzbe-ýüz bolalyň, sanly marketing strategiýalarymyzda ulanmagy meýilleşdirýän geljekki tendensiýalarymyzyň hemmesi köneldi. Koronawirusy başga bir uly partlama ýaly pikir ediň. Onuň gözümiz bilen gören zatlarymyzdan has ulurak halkasy bardy.

Köp zat ýaly, sanly tendensiýalaryň tortuň öz bölegi bardy. SEO hünärmenlerimiziň öň meýilleşdiren zatlarynyň hemmesi indi “garaşylmadyk hadysa” üçin kemçilik ýalydy. Biziň galan zadymyz köne sanly marketing strategiýasy.

Nämä taýyn bolmalydygyňyzy öwreniň; ine, şu gün möhüm bolan täze ugurlar üçin müşderilerimizi nädip taýýarladyk.

COVID-19 sanly tendensiýalara nähili täsir etdi?

Geçen ýylda sanly üýtgeşmeleriň şaýady bolduk. Bu özgerişlikler, dürli görnüşli kärhanalar üçin zerur bolan sanly tagallalary öz içine alýar. Bu sarp edijilerden we kompaniýalardan diri galmagy üçin dünýä derejesinde talap edildi.

Sanly marketing strategiýaňyza bagly geljekki tendensiýalar köne we netijesiz boldy. Häzirki bazaryňyzda, diri galmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, täze meseleler çözülmeli. Müşderileriň zerurlygy we olaryň özüni alyp barşy düýpgöter üýtgedi we öňünden aýdyp bolmajak görnüşde dowam edýär.

Bu sütünde häzirki tendensiýalaryň nämedigini ara alyp maslahatlaşarys. Öňümizde galyp, bäsleşigiňizi ýeňip geçersiňiz diýip, indiki çärýeklerde has gowy meýilleşdirip bilersiňiz, size garaşmaly zatlaryňyzy bereris.

Sarp edijiniň özüni alyp barşynda sanly üýtgeşmeler wagtlaýynmy ýa-da ýok?

Gynansagam, bu SEO hünärmenleriniň köpüsiniň jogap berip bilmeýän soraglarynyň biridir. Şeýle-de bolsa, biz muňa ynanýarys. Diýmek, okyjylaryňyzyň aňynda 1-nji bolmak isleseňiz, tutmak üçin mümkin bolan ähli zady etmeli.

MakKinsiniň geçiren gözleginde, telekeçiligiň çalt kabul edilmeginiň bardygyny ýüze çykardy on ýyl pandemiýanyň netijesinde bary-ýogy üç aýyň içinde. Aslynda, bardygyna ynanýarys 60% pudaklardaky kompaniýalar geçen ýylda täze alyjylaryň özüni alyp barşyny başdan geçirdiler.

Kompaniýaňyzyň çalt we amatly onlaýn inwentar gözlegine, sargyt etmegine we daş-töweregindäki eltip beriş isleglerine laýyk gelmegine uly isleg bar. Aragatnaşyksyz eltip bermek indi işleri ygtybarly ýerine ýetirmegiň adaty usulyna öwrüldi.

Bu, birnäçe kompaniýanyň geljekdäki mümkinçilikler üçin howpsuzlygy we çydamlylygy döretmäge synanyşmagyna sebäp boldy. Hakykat, pandemiýanyň öňüsyrasynda öňe süren meýilnamalaryňyz täzeden gözden geçirilmeli we gaýtadan sanawlaşdyrylmalydy, bu bolsa ony sanawdan aşaklatdy.

Wagt tertibini çyzyp, täzeden çyzmalydy. Kompaniýanyň býudjeti, göwrümi we ileri tutulýan ugurlarynyň tertibi üýtgeýär. Geljek on ýylyň dowamynda derrew "meýilnamalar" zerur boldy. Indi diňe 2026-njy ýyldan bäş ýyl däl, COVID-19-dan bäş ýyl bolar diýip pikir etmeli.

Satyjylar, real wagt düşünjeleri bilen sarp edijileriniň isleginden öňe geçmeli

Muny öňem aýdypdyk we ýene-de ünsüňizi çekeris. Gözleg düşünjeleri diňleýjileriň hakyky sesidir. Diňe gözleg girişlerini analiz etmek, indiki näme etmelidigiňiz barada has köp maglumat berer.

SEO hünärmenleriniň we markalarynyň köpüsi, müşderileriň gözleg soraglarynda we oturylyşyklarynda öz zerurlyklaryny, isleglerini we talaplaryny yzygiderli aýdýandyklaryna düşünmeýärler.

“Semalt” guramaňyzy bu soraglary diňlemek, derňemek we bu maglumatlary hakyky wagtda şahsylaşdyrmak bilen işjeňleşdirmek ukyby bilen üpjün edýär. Bu, öz markaňyz üçin diňleýjileriňiz bilen birleşmek we olar bilen gyzyklanmak üçin giň mümkinçilikdir.

“Semalt” -da, muny çekmek üçin zerur adamlar we platformalar bar.

Mazmunyň tizligini we hilini ýokarlandyrmak

Käwagt, has gowusy ýok we bu mazmuna degişlidir. Şonuň üçin mazmuny giňeltmek strategiýasyny düzenimizde deň tizlikde tizlige we hiline faktor bolmalydyrys. Häzirki wagtda ähli güýjüňizi sarp edýän bolsaňyz, ýöne aýda diňe bir mazmun öndürýän bolsaňyz, gözleg, sosial, e-poçta we beýleki kanallarda peýda bolmak üçin başga-da birnäçe mümkinçilikden mahrum bolýarsyňyz. Näçe ýokary hilli mazmun çap etseňiz, şonça-da köp mümkinçiliklere duşarsyňyz. Emma baglanyşyklar ýaly ýokary hilli mazmun ýokary göwrümli pes mazmundan has gowy edýär.

EAT-da tejribe möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin sahypaňyzda 100 sany biderek mazmunyň bolmagynyň manysy ýok. Munuň ýerine ýokary hilli mazmunyň sanyny gowulandyrmagyň ýollaryny gözlemeli.

Müşderiler birikdirilen sanly tejribe bermek üçin marka gözleýärler.

Bu hünärmenleriň köpüsiniň gelmegini görmedik zadydy. Häzirki wagtda sarp edijiler bir markanyň birikdirilen sanly tejribeleri üpjün etmegini talap edýärler. “SalesForce”, ýakyn wagtda birikdirilen müşderi gözleginde bu barada tapdy 80% sarp edijiler indi kompaniýadan alýan tejribelerini önümlerinden we hyzmatlaryndan alýan tejribesi ýaly möhüm hasaplaýarlar.

Sarp edijiler AI ýa-da adam müşderisiniň wekili bilen söhbet edip bilerler we ýokary hilli hyzmatlary talap edip bilerler. Bu, aragatnaşyk görnüşleriniň hemmesinden şol bir garaşyş. Telefon jaňlary, sosial media ýa-da poçta arkaly bolup biler. Sarp edijiler öz işine bellenen agentiň bu mesele barada ýeterlik bilimli bolmagyna garaşýarlar.

Markalaryň özara täsirleşmegini aňsatlaşdyrjak derejede akylly bolmagyna garaşýarlar. Ulanyjy özara täsirleşenden soň, marka indiki gezek duşuşanda öňki gatnaşygy ýatlamagy başarmalydyr. Aboveokarda agzalan gözleg, sarp edijileriň takmynan 62% -iniň bir pudakda bir kompaniýa bilen gatnaşygy beýleki kompaniýalar bilen pikir alyşanda olaryň garaşýan zatlaryna täsir edýändigini boýun aldy.

Sanly akylly awtomatlaşdyrma bizi ýönekeý köpeltmegiň aňyrsynda alýar

Beýleki akylly SEO hünärmenleriniň köpüsi ýaly, artykmaçlygy azaltmak üçin meseleleriň awtomatlaşdyrylmagynyň netijesizdigine düşündiler. Analiz etmeli maglumatlarymyzyň mukdary hem artdy.

Bu düýpli üýtgeşmeler maglumatlary seljermegiň täze we täsirli usullaryna islegiň artmagyna sebäp boldy. Giriş maglumatlarynyň köp mukdaryna düşünmek üçin indi çuňňur öwrenmäge, maşyn öwrenmäge, tebigy dili gaýtadan işlemäge we robot ýöriş awtomatizasiýasyna bil baglaýarys.

Akylly awtomatlaşdyryş bilen käbir rollardan ýüz öwürýäris, şonuň üçin her bir karara gelmeli däl. Maşynlary döredýäris we öwredýäris, nädip hereket etmelidigini we her bir müşderini, adamlar ýaly edip bilmejek usullarymyzda öwrenýäris/düşünýäris.

Bu enjamlar, sarp edijiniň şahsy habarlara, geleşiklere, mazmuna we tekliplere has köp ýerleşdirýän wagtynda hakyky wagtda hereket etmek üçin programmirlendi.

Geografiýadan has çuň gidýän giperlokalizasiýa

Pandemiýanyň netijesinde köp sanly halkara we döwletara ýollar ýapyldy. Bu köp sanly kärhanalara we sarp edijilere üpjünçilik zynjyryny, şeýle hem ýerli jemgyýetiňiziň ähmiýetini öwretdi.

Sarp edijiler markalaryň dünýäni oňyn üýtgetmelidigine ynanmak bilen dünýäde bolup geçýän wakalar üçin markalary jogapkärçilige çekip başladylar. Satyn alyjylar özlerine meňzeş gyzyklanmalary paýlaşýan markalary gözläp başladylar. Indi markalar we marketologlar belli bir diňleýjini özüne çekmek üçin meseleler boýunça öz pozisiýalaryny açyk aýtmaga mejbur bolýarlar.

PPC we SEO

PPC we SEO el-ele işlemegiň usulyny tapmakda gowy iş etdiler. Indi PPC we SEO toparlarynyň beýlekisiniň näme edýändigini bilmek ýeterlik däl. Häzirki wagtda iki topar hem el-ele berip, biri-birini doldurmaly. PPC we SEO topary diňe bir üçegiň aşagynda däl, hemişe bir otagda bolmaly.

Iki topar hem çykdajylary az we umumy ösüşde gowulaşdyrmak üçin bilelikde işlemeli. SEO we PPC birleşdirilen bolsa, işjeň meýilnamalaşdyrmagy we her bir sarp edijiniň isleglerine iň gowy jogaplary bermäge umumy ygrarlylygy ýeňilleşdirip biler.

Netije

2020-nji ýyl beýlekiler ýaly ýyl däldi. Biz entek uzak diýip pikir edýän geljege mejbur bolduk. Bu adatdan daşary ýagdaý ýaly bolup görünse-de, munuň gowudygyna ynanmagy makul bildik. Indi öýde işläp, serişdeleri tygşytlap we işleri bitirip bileris.

Semalt häzirki tendensiýalary yzarlamaga kömek edip biler. Hünärmenlerimiz elmydama täzelenme alýarlar we sahypaňyzy gowulandyrmagyň täze usullaryny öwrenýärler. Şu gün biziň bilen habarlaşyň.


mass gmail